Ochrana osobných údajov

Prehlásenie o ochrane údajov

Tešíme sa, že ste navštívili našu internetovú stránku a ďakujeme za Váš záujem o našu spoločnosť. Ochrana Vašich osobných údajov je pre nás dôležitá a chceme, aby ste sa pri návšteve našej stránky cítili bezpečne.

V našom prehlásení o ochrane údajov by sme Vám chceli poskytnúť informácie o tom, aký druh údajov počas Vašej návštevy na našej stránke ukladáme a ako ich využívame.

Zhromažďovanie údajov

Ak navštívite stránku BASF, všeobecné informácie sa zhromažďujú automaticky (inými slovami, nie za účelom registrácie) a nevyužívajú sa ako osobné údaje. Webové servery, ktoré sa používajú uchovávajú údaje v predvolenom nastavení:

  • Meno Vášho poskytovateľa internetových služieb
  • Adresu stránky, z ktorej ste nás navštívili
  • Stránku, na ktorú prejdete z našej
  • Vašu IP adresu

Tieto informácie sa analyzujú anonymne. Využívajú sa výlučne za účelom vylepšenia príťažlivosti, obsahu a funkcií našej internetovej stránky. V oblastiach, kde dochádza k presunu údajov na externých poskytovateľov služieb, sme spravili technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie sledovania regulácie ochrany údajov.

Zhromažďovanie a spracovanie osobných údajov

Osobné údaje sa zhromažďujú iba ak nám ich poskytnete Vy napr. na základe registrácie, vyplnenia formulárov, zaslania emailu, objednávky produktov alebo služieb alebo požiadavky o poskytnutie materiálov.

Databáza a Vaše informácie sú uchované u nás a nášho poskytovateľa. Vaše osobné údaje nebudú nami ani inštruovanými osobami žiadnym spôsobom sprístupnené tretím stranám.

Uchovanie dát

Osobné dáta/údaje uchovávame tak dlho, ako je to potrebné na účely realizácie služby, ktorú požadujete alebo v súvislosti s ktorou ste nám poskytli svoj súhlas za predpokladu, že neexistujú také právne požiadavky, ktoré by boli v rozpore s vyššie uvedeným, ako napríklad doby uchovania dát požadované obchodnými resp. daňovými predpismi.

Bezpečnosť

Spoločnosť BASF zavádza technické a organizačné bezpečnostné opatrenia na ochranu informácií, ktoré ste nám poskytli v snahe predísť úmyselnej či neúmyselnej manipulácii s nimi, ich strate či zničeniu neoprávnenými osobami, prípadne ich sprístupneniu takýmto osobám. V prípade zberu a spracovania osobných údajov sa informácie prenášajú v zašifrovanej podobe s cieľom predísť ich zneužitiu tretími stranami. Naše bezpečnostné opatrenia sú predmetom neustáleho skúmania a pozmeňovania v súlade s najnovšou technológiou.

Právo na získanie informácií

Ste oprávnení kontrolovať a opravovať všetky údaje vo vzťahu k Vašej osobe, ktoré sú u nás zozbierané, ak sú tieto podľa Vášho názoru neaktuálne alebo nesprávne. Stačí ak v takom prípade pošlete email na adresu uvedenú v tiráži alebo na osobu zodpovednú za ochranu dát (viď adresa a email nižšie).

Uchovávanie údajov

Osobné údaje uchovávame po dobu potrebnú na vykonanie služby, o ktorú ste požiadali alebo na ňu dali svoje povolenie, ak neexistujú žiadne iné zákonné povinnosti ako napr. v prípade prebiehajúcich súdnych konaní.

Cookies

Na webovej stránke našej spoločnosti používame nástroj zvaný „cookies“ iba v prípade, ak je potrebný na účely aplikácie alebo služby, ktorú poskytujeme. Ak by ste sa rozhodli využiť výhody takýchto „cookies“ môžete sa v rámci funkcie „help“/“pomoc“ dozvedieť ako upraviť váš prehliadač s cieľom predchádzať „cookies“, akceptovať nové „cookies“ alebo vymazať tie existujúce. Okrem toho sa môžete dozvedieť i ako zablokovať všetky „cookies“ prípadne nastaviť notifikácie v prípade nových „cookies“.

„Cookies“, ktoré momentálne používame na našej webovej stránke, sú uvedené v nasledujúcej tabuľke.

Cookies, ktoré sú dôležité na bezproblémové fungovanie špecifických služieb na webových stránkach

Názov súboru

Účel

Doba používania

LB

Tento „cookie“ zaistí, že sa prichádzajúce požiadavky našich užívateľov optimálne rozmiestnia na našom serveri. Tým sa zabezpečí stabilita našej webovej stránky.

Vymazané hneď ako zavriete svoj prehliadač

Ts9d59e0

Tento „cookie“ validuje/potvrdzuje užívateľské vstupy a činnosti na webovej stránke.

Vymazané hneď ako zavriete svoj prehliadač

JSESSIONID

Tento „cookie“ priraďuje anonymné a náhodné identifikačné  čísla vášmu konkrétnemu prehliadaniu. To nám umožní uložiť vaše rozhodnutia, ktoré učiníte počas návštevy našej webovej stránky a tým i lepšie reagovať na vaše potreby.

Vymazané hneď ako zavriete svoj prehliadač

 

Cookies, ktorými meriame využitie našej webovej stránky (analýza webovej stránky) 

Názov súboru

Účel

Doba používania

WT_FPC

Pomocou týchto cookies zbiera nástroj na analýzu webových stránok s názvom Webtrends anonymné informácie o využití našej webovej stránky. Takto zozbierané informácie nám pomáhajú nepretržite reagovať na potreby jej návštevníkov. Tieto cookies uchovávajú informácie v anonymnej podobe a zahŕňajú i údaje o tom, koľko ľudí navštívi našu webovú stránku, z ktorých webových stránok tieto návštevy prichádzajú a ktoré stránky si pozrú. Podrobnejšie informácie môžete nájsť vo vyhlásení o ochrane dát použitých nástrojom Webtrends: http://webtrends.com/terms-policies/privacy-statement

Vymazané päť rokov po návšteve webovej stránky

ACOOKIE

Vymazané dva roky po návšteve webovej stránky

Bezpečnosť

BASF využíva technické a organizačné opatrenia, aby zamedzila úmyselnej či neúmyslenej manipulácii, strate, zničeniu alebo prístupu neautorizovaných osôb k údajom, ktoré ste nám poskytli. Tam, kde dochádza k zhromažďovaniu a spracovaniu osobných údajov sa informácia prenáša zašifrovane, aby sa zabránilo zneužitiu údajov treťou stranou. Naše bezpečnostné opatrenia podliehajú neustálej revízii zodpovedajúco stavu technického vývoja.

Deti

BASF zdôrazňuje všetkým rodičom a dohliadajúcim osobám, aby svoje deti naučili, ako zaobchádzať s osobnými údajmi na internete bezpečne a zodpovedne. Deti by nemali prenášať osobné údaje na stránku BASF bez povolenia rodičov alebo osoby, ktorá na ne dohliada. BASF ubezpečuje, že vedome nezhromaždí osobné údaje detí a nevyužije, ani ich nesprístupní tretím osobám.

Kontakt

V prípade problémov, otázok alebo návrhov kontaktujte prosím zodpovedného pracovníka pre ochranu údajov, ktorý Vám rád pomôže. Kvôli neustálemu vývoju nášho internetu je potrebné občas upraviť aj naše prehlásenie o ochrane údajov. Vyhradzujeme si preto právo kedykoľvek urobiť primerané zmeny.

Pracovník zodpovedný za ochranu údajov v BASF SE:

Ralf Herold
Data Protection Officer at BASF SE, ZOK - Z 36
67056 Ludwigshafen
+49 (0) 621 60-43785
+49 (0) 621 60-22516